اکادمیک

عمده تر ین دست آورد هاي که دربخش اکادمیک صورت گرفته است:

 • ایجاد پوهنحْی تعلیم وتربیه دربخش پری سرویس وان سرویس .

 • ایجاد وتاسیس بخش شبانه درپوهنحْی های حقو ق وشرعیات .
 • ایجاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی درپوهنحْی شرعیات .
 • ایجاد دیپارتمنت حقوق خصوصی وحقوق عامه درپهلوی دیپارتمنت های اداری ودیپلماسی وقضایی وحْارنوالی درپوهنحْی حقوق وعلوم سیاسی و بخش حقوق شبانه
 • ایجاددیپارتمنت پشتو درپوهنحْی زبان وادبیات .
 • ایجاد دیپارتمنت برق درپوهنحْی انجنیری درپهلوی دیپارتمنت سیول .
 • ایجاد مجله علمی تحت نام البیرونی که درآینده نزدیک اقبال چاپ خواهد یافت .
 • جلب همکاری موسسه گلوبل رایتس جهت تدویر کورس های ستاِژحقوقی درطی دوسال اخیر .
 • تدویر سمینارهای علمی وتحقیقی به کمک موسسه ADT تیم بازسازی ولایتی پی آر تی کاپیسا .
 • ایجاد کورس زبان انگلیسی جهت ارتقای آموزش این زبان برای استادان وکارمندان پوهنتون .
 • ایجاد محکمه تمثیلی وایجاد کلینیک حقوقی برای پوهنحْی های حقوق وشرعیات .
 • تدویر ورکشاپ های مسلکی درپوهنحْی تعلیم وتربیه .
 • آماده ساختن سامان ووسایل طبی به شفاخانه کادری پوهنحْی طب که درآینده نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود .
 • اعزام (30) تن از استادان درپروگرام های علمی قصیرالمدت به داخل وخارج کشور جهت غنامندی معلومات شان .
 • توزیع بورس های تحصیلی دوره دوکتورا وماستری برای (10) تن از استادان پوهنتون دررشته های مختلف .
 • شمولیت پوهنتون درسال 1389 به برنامه شیپ که برمبنای آن پوهنتون میتواند یک تعداد نیازمندی های خود را مر فو ع سازد.
 • ایجاد مرکز (IT ) درسطح پوهنتون جهت استفاده استادان وکارمندان ازآن .
 • درخشش محصلان پوهنحْی های حقوق وشرعیات دریک محکمه تمثیلی که درسطح ملی وبین  المللی بین پوهنتون ها ی کابل وننگرهاربه راه انداخته  شد خوشبختانه محصلان پوهنحْی های حقوق وشرعیات پوهنتون ا لبیرونی خوب درخشیده وبه اساس فیصله وحکم هیات ژوری حایز مقام اول گردیدند وبعدآ به مسابقات بین المللی راه یافتند ودر بین 105 کشور جهان که درایالات متحده امریکا تدویر یافته بود بازهم یک سلسله جوایز را اخذ نموده وافتخارات جدید را نصیب کشور عزیز ما کردند.